انواع متغیرها و تبدیل آنها

نوع bool

نوع bool يک نوع صحيح است که متغيرهاي اين نوع فقط مي‌توانند مقدار true يا false داشته باشند. true به معني درست و false به معني نادرست است. اما اين مقادير در اصل به صورت 1 و 0 درون رايانه ذخيره مي‌شوند: 1 براي true و 0 براي false.

نوع کاراکتر(char)

يک کاراکتر يک حرف، رقم يا نشانه است که يک شمارۀ منحصر به فرد دارد. به عبارت عاميانه، هر کليدي که روي صفحه‌کليد خود مي‌بينيد يک کاراکتر را نشان مي‌دهد. مثلا هر يک از حروف 'A' تا 'Z' و 'a' تا 'z' و هر يک از اعداد '0' تا '9' و يا نشانه‌هاي '~' تا '+' روي صفحه‌کليد را يک کاراکتر مي‌نامند.

تبديل نوع

در محاسباتي که چند نوع متغير وجود دارد، جواب هميشه به شکل متغيري است که دقت بالاتري دارد. يعني اگر يک عدد صحيح را با يک عدد مميز شناور جمع ببنديم، پاسخ به شکل مميز شناور است به اين عمل گسترش نوع مي‌گويند.مثلا براي اين که مقدار يک متغير از نوع مميز شناور را به نوع صحيح تبديل کنيم از عبارت int() استفاده مي‌کنيم به اين عمل تبديل نوع گفته مي شود