مقدمه

مزیت استفاده از زبان C:

 • زبان C يک زبان همه منظوره است. در اين زبان عملگر‌هايي تعبيه شده که برنامه‌نويسي سطح پايين و به زبان ماشين را نيز امکان‌پذير مي‌سازد .
 • چون C عملگرهاي فراواني دارد، کد منبع برنامه‌ها در اين زبان بسيار کوتاه است.
 • زبان C براي اجراي بسياري از دستوراتش از توابع کتابخانه‌اي استفاده مي‌کند و بيشتر خصوصيات وابسته به سخت‌افزار را به اين توابع واگذار مي‌نمايد برنامۀ مقصدي که توسط کامپايلرهاي C ساخته مي‌شود بسيار فشرده‌تر و کم‌حجم‌تر از برنامه‌هاي مشابه در ساير زبان‌ها است.

ساختار كلي يك برنامه با يك مثال

برنامه زیر دو عدد را میگیرد و مجموع آنرا چاپ میکند.

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int a,b,c;
  cout<<"Enter 2number";
  cin>>a>>b;
  c=a+b;
  cout<<"Sum 2 number=";
  cout<<c;
  getch();
}

اولين خط از کد بالا يک «راهنماي پيش‌پردازنده» است. راهنماي پيش‌پردازنده شامل اجزاي زير است: کاراکتر # که نشان مي‌دهد اين خط، يک راهنماي پيش‌پردازنده است. اين کاراکتر بايد در ابتداي همۀ خطوط راهنماي پيش‌پردازنده باشد. عبارت includeکه نام يک «فايل کتابخانه‌اي» که ميان دو علامت <> محصور شده است بعد آن قراردارد. باید بدانیم که: هر برنامه فقط بايد يک تابع main() داشته باشد ودستورات درزبان سی باید با علامت سمیکالن پایان یابند. با استفاده از دو علامت slash "//" هر متني که بعد از دو علامت اسلش بيايد تا پايان همان سطر يک توضيح تلقي مي‌شود و هر متني که با علامت / شروع شود و با علامت / پايان يابد يک توضيح تلقي مي‌شود.

عملگر خروجي

علامت >> عملگر خروجي در ++C نام دارد (به آن عملگر درج نيز مي‌گويند). عملگر خروجي، مقادير موجود در سمت راستش را به خروجي سمت چپش مي‌فرستد. دستور cout معمولا به صفحه‌نمايش اشاره دارد. در نتيجه مقدار روي صفحه نمايش درج مي‌شود. يک «ليترال» رشته‌اي از حروف، ارقام يا علايم چاپي است که ميان دو علامت نقل قول " " محصور شده باشد.

يک «کاراکتر» يک حرف، رقم يا علامت قابل چاپ است که ميان دونشانۀ ' ' محصور شده باشد. پس 'w' و '!' و '1' هر کدام يک کاراکتر است.

به تفاوت سه موجوديت «عدد» و «کاراکتر» و «ليترال رشته‌اي» دقت کنيد: 6 يک عدد است، '6' يک کاراکتر است و "6" يک ليترال رشته‌اي است.