سرفصلهای تئوری و عملی

سرفصلهای تئوری

 1. توضیح دستورات cout, cin
 2. توضيح: صفحه متني وگرافیکی
 3. ادامه بحث متغيرها و عملگرهاي حسابي
 4. انواع دادۀ عددي
 5. متغير عدد صحيح
 6. محاسبات اعداد صحيح
 7. عملگرهاي افزايشي و کاهشي
 8. عملگرهاي مقدارگذاري مرکب
 9. انواع مميز شناور
 10. تعريف متغير مميز شناور
 11. شکل علمي مقادير مميز شناور
 12. نوع بولين bool
 13. نوع کاراکتري char
 14. نوع شمارشي enum
 15. تبديل نوع، گسترش نوع

سرفصلهای عملی

 1. نوشتن برنامه چاپ ارقام يک عدد سه رقمي بصورت معکوس
 2. نوشتن برنامه كه دمايي را بر حسب درجة فارنهايت از ورودي بگيرد و آن را به درجة سانتي گراد تبديل كند.
 3. نوشتن برنامه که مختصات گوشه بالا و چپ پرچم ايران را از کاربر بگيرد و آن را رسم کند. (ابعاد پرچم از پيش تعيين شده است.)
 4. نوشتن برنامه swap با متغير کمکي و بدون