عملگرهای ++ و --

عملگر می تواند قبل از نام متغير بیايد مثل m++ يا n— ابتدا متغير، متناسب با عملگر، افزايش يا کاهش می یابد ونیز می تواند عملگر بعد از نام متغير بیايد مثل. ++m يا --n . ابتدا مقدار متغير در محاسبات به کار مي‌رود و پس از آن مقدار متغير يک واحد افزايش يا کاهش مي‌يابد

عملگرهاي ديگري نیز داریم . همانند زیرکه درمحاسبات استفاده می شود

 +=   و   -=   و   *=   و   /=   و     =%
m += 8; → m = m + 8;
m -= 8; → m = m - 8;
m *= 8; → m = m * 8;
m /= 8; → m = m / 8;
m %= 8; → m = m % 8;

تفاوت نوع float با نوع double در اين است که نوع double دو برابر float از حافظه استفاده مي‌کند. پس نوع double دقتي بسيار بيشتر از float دارد. به همين دليل محاسبات double وقت‌گيرتر از محاسبات float است.