گام اول - تاريخچه و مزاياي زبان برنامه‌نويسي C++‎

اهداف کلی

آشنایی با تاريخچه و مزاياي زبان برنامه‌نويسي C++و بيان مفاهيم بنيادي شي‌گرايي و عناصر مهم برنامه‌هاي C++

اهداف رفتاری و عمکردی

انتظار مي‌رود پس از پايان اين جلسه بتوانيد:

  • مزاياي زبان C++را بر زبان‌هاي مشابه ذکر کرده و تفاوت آن را با زبان Cبيان کنيد.

  • شرح مختصري از روند پيشرفت زبان‌هاي برنامه‌نويسي را بيان کرده و مشکلات هر دوره را به اختصار شرح دهيد.

  • مزاياي شي‌گرايي در توليد نرم‌افزار را برشماريد.

  • قالب کلي برنامه‌هاي C++را بشناسيد و بتوانيد برنامه‌هاي کوچک را نوشته و آزمايش کنيد.

  • عملگر ورودي و خروجي را در C++شناخته و از آن‌ها در برنامه‌ها استفاده کنيد.

  • نحوۀ اعلان متغيرها و شيوۀ مقداردهي به آن‌ها را بدانيد.

  • علت و شيوه‌هاي افزودن توضيح به کد برنامه را شرح دهيد.

  • علت و شيوۀ معرفي ثابت‌ها در برنامه را شرح دهيد.