گام دوم

اهداف کلی

معرفي انواع متغييرها و نحوۀ به‌کارگيري آن‌ها در برنامه‌هاي C++

اهداف رفتاری و عمکردی

انتظار مي‌رود پس از پايان اين جلسه بتوانيد:

  • انواع عددي صحيح در C++ را نام ببريد و متغيرهايي از اين نوع‌ها را در برنامه‌ها به کار ببريد.
  • انواع عددي مميز شناور در C++ را نام ببريد و متغيرهايي از اين نوع‌ها را در برنامه‌ها به کار ببريد.
  • نوع بولين را تعريف کرده و متغيرهايي از اين نوع را در برنامه‌ها به کار ببريد. نوع شمارشي را شناخته و متغيرهايي از اين نوع را در برنامه‌ها به کار ببريد.
  • مفاهيم «تبديل نوع» و «گسترش نوع» را شناخته و انواع مختلف را به يکديگر تبديل نماييد.
  • علت خطاهاي «سرريزي عددي» و «گردکردن» را دانسته و بتوانيد محل وقوع آن‌ها را کشف کنيد.
  • عملگرهاي حسابي و افزايشي و کاهشي و مقدارگذاري مرکب را در برنامه‌ها به کار ببريد.